Home Wprowadzić QSO z pliku
Wprowadzanie danych z pliku Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Rydzkowski   
Spis treści
Wprowadzanie danych z pliku
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Jak wprowadzić dane z pliku

 

Baza danych dyplomu Zamki w Polsce, zwana dalej systemem ZamkiSP przyjmuje dane w postaci pliku tekstowego w formatach ADIF, Cabrillo (generator SP7DQR) lub tekstu oddzielonego przecinkami lub średnikami (format CSV dla arkuszy kalkulacyjnych). Dzięki temu można usprawnić wpisanie danych, jeżeli posiada się je w postaci „elektronicznej” – np. w arkuszu kalkulacyjnym (Microsoft Excel lub Open Office Calc). Poniżej przedstawię jak przygotować dane dla tych przypadków. Można też łatwo wygenerować plik Cabrillo, a na pewno mając log komputerowy można uzyskać plik w formacie ADIF. Od niego zaczynam - strona 1. Także na tej stronie opis przygotowania danych w formacie Cabrillo w programie Marka SP7DQR. Na stronie 2 opisany jest format pliku csv. Proces wczytywania danych został opisany na stronie 3.

 

Dane w programie logującym

 

Praktycznie każdy program do logowania w komputerze posiada eksport do pliku w formacie ADIF. Format ten jest standardem służącym do przenoszenia danych pomiędzy różnymi programami logującymi. Dla wpisania łączności do systemu ZamkiSP zgłaszanych do dyplomu rycerskiego i szlacheckiego wystarczy uzupełnić pole QTH lub COMMENT lub NOTES o oznaczenie zamku, np. FCJ01. Wszystkie tak opisane łączności będą zaliczane do Dyplomu Rycerskiego. Dane łączności do Dyplomu Szlacheckiego zwykle nie są oznaczane symbolem zamku. Można je wprowadzić ręcznie.

Wyeksportowane łączności zapisane w pliku o rozszerzeniu „.ADI” można wprowadzić do systemu. Dane zostaną wstępnie przeanalizowane i wyświetlone. Jeżeli wystąpią błędy (np. nieistniejący kod zamku), to należy nanieść poprawkę w logu, ponownie wyeksportować dane do pliku i wczytać do systemu ZamkiSP.

Dane eksportowane z logu, modyfikują istniejące zapisy w systemie ZamkiSP. Dane są odpowiednio dopisywane lub zmieniane. Kluczem jest znak kod zamku, korespondenta i data QSO.

 

Wpisanie danych za pomocą generatora Cabrillo autorstwa SP7DQR

 

Program generatora można pobrać ze strony Marka SP7DQR lub ze strony ZamkiSP.pl

Po rozpakowaniu w dowolnym katalogu i uruchomieniu programu uzyskujemy poniższy obraz.

 

W polu używany znak wpisujemy swój znak stacji,

A następnie klikamy przycisk:

 

Pokaże się okno w którym należy wypełnić pola, dane dla operacji nie są istotne, ale program wymaga wypełnienia części pól. Przykładowo wypełnienie może wyglądać jak na rysunku:

 

W oknie ustawiamy pola: , odznaczamy pole zwiększ automatycznie i wpisujemy S lub DS, jeżeli wprowadzamy łączności do Dyplomu Szlacheckiego albo R lub DR, jeżeli QSO dotyczy Dyplomu Rycerskiego. Na rysunku pokazano ustawienie dla dyplomu Rycerskiego

 

Teraz już można przystąpić do wpisywania danych. Ustawiamy datę w polu: i czas QSO w polu: .
Znak stacji i oznaczenie zamku w polach: .
Można poprawić raport nadany i odebrany, ale w 99% będzie to 59 i 59. Teraz kliknąć duży przycisk i pierwsze QSO zostanie pokazane w oknie pliku wyjściowego:

 

Powtarzamy te czynności dla kolejnych QSO. Pamiętać należy by co jakiś czas kliknąć w przycisk: , by zapisać dane. W każdej chwili możemy przerwać wpisywanie, zamknąć program i powrócić po jakimś czasie do wpisywania. Wtedy po uruchomieniu programu należy wczytać dane – klikamy w przycisk .

Plik z QSO w formacie Cabrillo jest gotowy do wprowadzenia do bazy ZamkiSP.pl

 


 

Dane przygotowywanie w arkuszu kalkulacyjnym

 

Narzędzie „arkusz kalkulacyjny” jest niezwykle użyteczny do gromadzenia danych, być może wielu użytkowników portalu ma dane w arkuszu. Dane do wprowadzenia do bazy „ZamkiSP.pl” należy przenieść do nowego arkusza (operacja dodaj arkusz, kopiuj, wklej) lub można je wprowadzić od początku. W nowym arkuszu należy rozmieścić kolumny z danymi w kolejności:
QSO pasmo emisja data czas znak rst wym1 znak rst wym2 qsl

Poszczególne kolumny mają zawierać:

 

QSO test „QSO:” (w każdej linii)

PASMO 3500 (cyfrowa wartość częstotliwości)

EMISJA CW, PH, SSB, FM, PSK, RY, RTTY

DATA data w formacie dd-mm-yyyy lub yyyy-mm-dd

ZNAK własny znak np. SP2ALT, SP2ALT/3

RST raport nadany 59 lub 599 (od 11 do 59 lub 111 do 599)

WYM1 wartość DR, R, DS., S – oznaczenie dyplomu

ZNAK znak korespondenta

RST raport odebrany

WYM2 oznaczenie zamku, np. FCJ01

QSL pole puste lub 0 – brak karty QSL, 1 lub QSL jest karta QSL

 

Jak łatwo zauważyć kolejność kolumn jest ułożona jak w formacie Cabrillo.

Przykład danych zapisanych w pliku tekstowym:

xxxx;pasmo;mod;data;czas;mojznak;rs;dr;znak;rs;zamek;qsl

QSO:;3500;SSB;19-08-2008;18:14;SP2ALT;59;DS;SP3LPT;59;BKD03;QSL

QSO:;3500;SSB;19-08-2009;18:35;SP2ALT;59;DR;SP3KCL/P;59;BMI01;QSL

(pierwsza linia jest opisem pomocniczym)

Przykład w programie Excel ma postać:

 

Jak to uzyskać? Pobierz plik lub utwórz arkusz w programie MS Excel lub OpenOffice Calc lub innym arkuszu kalkulacyjnym. Dalej są trzy rozwiązania.

a) Jeszcze nie masz uporządkowanego zbioru danych.
Przeglądaj swój log papierowy, wpisuj QSO w takiej kolejności jak je odszukasz lub możesz przejrzeć swój zbiór kart QSL.

b) Masz dane w postaci elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. Skopiuj dane do nowego arkusza i ustaw kolumny w wymaganej kolejności (całe kolumny łatwo przenosić!).

c) Napisałeś już zgłoszenie na dyplom szlachecki lub rycerski. Skopiuj te dane do nowego arkusza i uporządkuj według poniższego wzorca:
uzupełnij kolumny A, F, H oraz L (zrobisz to szybko, bo zawierają te same dane) – patrz przykład:


Przygotowane dane zapisz w postaci pliku tekstowego CSV.
W programie MS Excel wybierz fromat CSV (rozdzielany przecinkami)

 

 

W programie Calc pakietu Open Office wybierz format Tekst CSV.

 

I tu niestety mała niespodzianka. W pliku pojawią się dane:


"xxxx";"pasmo";"mode";"data";"czas";"mycall";"rs";"dr";"znak";"rs";"zamek";"qsl"

"QSO:";3500;"PH";2008-08-19;18:14;"SP2ALT";59;"DS";"SP3LPT";59;"BKD03";"QSL"

"QSO:";3500;"PH";2009-08-19;18:35;"SP2ALT";59;"DR";"SP3KCL/P";59;"BMI01";"QSL"

Jak wydać arkusz Calc dodał znaki " , których nie powinno być. Próba wczytania takiego pliku skończy się niepowodzeniem. Dlatego należy otworzyć plik w notatniku lub podobnym programie i usunąć znaki cudzysłowu.

Otwieramy nasz plik CSV w Notatniku, naciskamy kombinację klawiszy Ctrl-H lub w menu Edit wybieramy pozycję zamień, pojawi się okno:W polu znajdź wpisujemy znak ", pole zamień zostawiamy puste i klikamy przycisk Zamień wszystko. Po chwili mamy prawidłowy plik z danymi. Plik zapisujemy.

 


 

Wprowadzenie danych do systemu „ZamkiSP”

 

Wprowadzanie danych odbywa się w 3 etapach.

Okno wskazania pliku do wczytania.

Kliknij w przycisk „Przeglądaj”, pojawi się okno:

Wybierz odpowiedni plik o rozszerzeniu: adi, cbr lub csv i kliknij na przycisk „otwórz”.

A następnie kliknij w przycisk „wczytaj”

Pojawi się okno potwierdzające wczytanie pliku oraz pokazujące dane jakie zostały rozpoznane.

Należy sprawdzić czy dane są bezbłędne. Jeżeli występuje błąd danych, to w kolumnie ERR pojawi się napis err, oraz w miejscu gdzie błędne są dane pojawi się komunikat: kolumna data – „format?, kolumna UTC – „????”, kolumna Zamek – „kod?.

Jeżeli nie ma błędów, to na dole strony pojawią się dwa przyciski:

Należy kliknąć na ZAPISZ by przejść do trzeciego etapu.

 

Jeżeli występują błędy danych w pliku, to na dole strony pojawia się komunikat informujący w ilu liniach te błędy się znajdują oraz jeden przycisk „Anuluj”, który należy kliknąć po poprawieniu błędów.

 

Trzeci etap polega na przeniesieniu danych z pliku do bazy. Kończy się wyświetleniem strony z komunikatem QSO zapisane!

 

 

 
Valid XHTML and CSS.